Zniżka na kupno kasy

Podatnicy, którzy rozpoczną rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego w obligatoryjnych terminach, mogą potrącić od tego podatku sumę wydatkowaną na kupno jakiejkolwiek z kas rejestrujących zgłoszonych na czas inicjacji (powstania obowiązku) rejestrowania w wysokości 90 % jej wartości kupna (bez podatku), nie więcej niż 700 zł.

Zakup kasy daje zatem trojakiego wariantu uproszczenia:

 • odliczenie podatku VAT mieszczącego się w wartości kasy,
 • uznanie wydatku do kosztów otrzymanych przychodów,
 • dodatkowa obniżka VAT na kupno kasy fiskalnej – 90% kosztów kupna netto co najwyżej 700 zł.

Ograniczeniem skorzystania ze zwolnienia jest:

 • wykonanie zakupu i fiskalizacji kasy przed powstaniem obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej,
 • zameldowanie o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w okresie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
 • złożenie przed okresem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich użytku, które podatnik planuje korzystać do rejestrowania,
 • dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
 • zapłata łącznej ceny za kasę lub kasy oraz posiadanie potwierdzenie zapłaty za te kasy,
 • rozpoczęcie ewidencjonowania w okresie ustawowym.

Dla wykorzystania odliczenia rozpoczęcie ewidencjonowania musi nastąpić w terminach ustawowych. Zwłoka terminu rozpoczęcia ewidencjonowania powoduje, że ulga nie przysługuje.

Upust wiąże się tylko kupna kas w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie liczy się ile owych kas zostanie w tamtym czasie kupionych. Kasy kupione w momencie późniejszym nie uprawniają do ponownego korzystania z ulgi. Też nie posłużą się nią podatnicy, którzy zaczynając ewidencjonowanie zakupili kasę, lecz ulgi nie zużytkowali, a potem chcą z niej korzystać przy zakupie kolejnej nabytej kasy fiskalnej.

Upust na kupno kasy przypada zarazem podatnikowi czynnemu VAT jak również podatnikowi, który wykorzystuje ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie). W tej drugiej możliwości podatnik uzasadniony jest do wystąpienia o zwrot podatku na wyznaczony rachunek bankowy lub na rachunek zarządzany w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Odliczenie 90% ceny netto urządzeń fiskalnych obowiązuje tylko przy pierwszym kupnie kas fiskalnych. Zakup kas łączy się z utratą zwolnienia na kolejne urządzenia fiskalne. Na przykład – podatnik rozpoczyna sprzedaż z ewidencją w pierwszym miesiącu instalując pierwszą z pięciu zgłoszonych w urzędzie skarbowym, wymaganych przez prawo, kas fiskalnych, a dopiero potem nabywa i fiskalizuje kolejne urządzenia, to prawo do odliczenia przysługuje tylko w zależności od tych kas fiskalnych, które były ZGŁOSZONE w urzędzie skarbowym.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, bądź za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W wypadku gdy suma podatku naliczonego jest wyższa lub równa wartości podatku należnego w danym przedziale rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty. W danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 • 25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeśli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 • 50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny kupna (bez podatku), maksymalnie 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy (ryczałt – taxi), kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przewyższać kwoty, która musi podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik wnosi o zwrot – w związku z tym że nie odlicza VAT (podatnik VAT zwolniony) – podatnik występuje w tym zakresie o zwrot za miast o odliczenie. Nie składa w tym celu deklaracji VAT-7 czy VAT-7K lub VAT-7D. Składa on wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku dołącza się:

 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Zwrot na rachunek dokonuje się w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:

 • zaprzestaną ich używania w tym zaprzestaną prowadzenia działalności, lub
 • nastąpi otwarcie likwidacji;
 • zostanie ogłoszona upadłość;
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
 • dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Przykładowa propozycja: czytnik kodów kreskowych motorola