Niebezpieczna profesja – spawacz

sSpawanie jest to łączenie ze sobą kawałków metalu za pomocą obróbki cieplnej. Powierzchnie metali rozgrzewa się tak, iż ulegają nadtopieniu, po czym łączy się je ze sobą. Po usunięciu źródła ciepła metale stygną oraz zespalają się. W czasie pracy dodaje się zwyczajowo spoiwo stapiające się w połączeniu z artykułem kardynalnym, w celu wzmocnienia spoiny.

Fundamentalnym niebezpieczeństwem zachodzącym w spawalnictwie jest zagrożenie pożarem. Odpryski a także krople stopionego metalu osiągają niezwykle dużą energię i stanowią groźne źródło zapłonu. Mimo okazałego nacisku, który jest kładziony na należyte zabezpieczenie miejsca spawania, procesy spawalnicze wciąż stanowią przyczynę pożarów. Temperatura łuku elektrycznego zawiera się w granicach 5000K – 30000K, a w wypadku spawania plazmowego jest w stanie zyskiwać 50000K. Tak wysokie temperatury stanowią źródło promieniowania cieplnego a także ultrafioletowego stanowiącego także pokaźne zagrożenie dla pracowników. Duże temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany skład spawanych stopów a także użytkowanie niezwykle różnorakich składników dodatkowych, takich jak gazy osłonowe, otuliny, topniki wytwarzają emisję gazów i dymów spawalniczych o nietypowo rozmaitym składzie plus różnym oddziaływaniu na organizm pracownika.

Jako zanieczyszczenia gazowe, wypuszczane są tlenki azotu nowo powstałe w wyniku utlenienia azotu tlenem z powietrza w dużych temperaturach, w obecności promienia UV i przy katalitycznym działaniu powierzchni metali. Tlenek węgla formuje się w wyniku termicznego rozkładu ditlenku węgla stosowanego jako gaz osłonowy oraz produkt niepełnego spalania. Ditlenek węgla jest wykorzystywany jako gaz osłonowy i powstaje przy spalaniu w nadmiarze tlenu. Ozon formuje się pod wpływem promieniowania UV. Spawanie metali zawierających pozostałości powłok malarskich wywołuje emisję rozmaitych substancji organicznych zależnych od typu powłoki.

Przed rozpoczęciem pracy spawacz, musi upewnić się czy przedmiot przeznaczony do wytwórczości czy też ciecia znajduje się w trwałej równowadze oraz nie ma zagrożenia upadkiem czy też obsunięciem się tego przedmiotu, zaś jeśli praca będzie odbywała się na rusztowaniach stałych czy wiszących, spawacz winien sprawdzić stan owych rusztowań. Giętkie przewody elektroniczne należy umieszczać w przewodach gumowych oraz ochraniać je przed uszkodzeniami mechanicznymi.